Szybki kontakt

(061) 8864891
biuro@daxer.com.pl
(061) 8864890
898311 (Monika)
7530994 (Mariusz)
9098860 (Dawid)
Asortyment

Marker kredowy PWE-8K żółty ścięty UNI

• łatwo usunąć z nieporowatych powierzchni za pomocą wilgotnej szmatki • odporny na działa
Cena: 10.70 / 13.16 PLN

do koszyka

Marker kredowy PWE-8K biały ścięty UNI

• łatwo usunąć z nieporowatych powierzchni za pomocą wilgotnej szmatki • odporny na działa
Cena: 10.70 / 13.16 PLN

do koszyka

Marker kredowy PWE-8K czerwony ścięty UNI

• łatwo usunąć z nieporowatych powierzchni za pomocą wilgotnej szmatki • odporny na działa
Cena: 10.70 / 13.16 PLN

do koszyka

Regulamin

REGULAMIN
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego na stronie www.daxer.com.pl
Sprzedającym jest firma Daxer z siedzibą w Poznaniu (61-680) przy ul. Łagodnej 2 NIP 972-022-14-49 Regon 634579147, wpisanego do Rejestru Działalności Gospodarczej pod nr 43504/2004/S
Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
Przesyłki są dostarczane na terytorium Polski oraz do krajów Unii Europejskiej.
Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 
 Przedmiot transakcji
1. Przedmiotem transakcji są wszystkie towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu daxer.com.pl.
2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była jak najbardziej aktualna pod względem dostępności jak i cen. W sytuacji, kiedy niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Firma Daxer ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru lub znacznego wzrostu ceny danego produktu. W przypadku dokonania przedpłaty lub całkowitej zapłaty przez Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu w terminie maksymalnym do 3 dni roboczych.
4. Sprzedający gwarantuje, iż wszystkie towary oferowane w sklepie daxer.com.pl  są fabrycznie nowe, objęte pełną gwarancją producenta oraz dopuszczone do obrotu handlowego na terenie całego kraju jak i terenu Unii Europejskiej.
 
  Cena
1. Ceny produktów podawane są w polskich złotych i są cenami netto oraz brutto (cena brutto zawiera podatek VAT właściwy dla danego produktu).
2. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na daxer.com.pl w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
3. Sprzedający może bez powiadomienia dokonywać zmian w serwisie w tym również i cen jednostkowych danych towarów.
 
  Zamówienia
1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.daxer.com.pl
2. Przesyłając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego daxer.com.pl Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży zamawianych towarów, a w tym zwłaszcza zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny.
3. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu w postaci rachunku lub faktury VAT po uprzednim otrzymaniu od Kupującego danych (zgodnych ze stanem faktycznym) niezbędnych wystawienia  prawidłowego dokumentu. Jednocześnie Kupujący upoważnia firmę Daxer do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail rachunków lub faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
5. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe zalogowanie się Kupującego w panelu Klienta i podanie wymaganych danych adresowych niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży oraz dostawy we wskazane miejsce. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub dostawę opóźnioną z przyczyn zależnych od Kupującego,np błędnie lub niedokładnie podany adres dostawy.
7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza. W tym celu należy podać hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach w sklepie daxer.com.pl wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na przeglądania historii zamówień, edycję danych Kupującego oraz zmianę hasła.
8. Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz ewentualne dalsze instrukcje.
9. Kupujący może dokonać zmian w złożonym już zamówieniu pod warunkiem, iż nie zostało ono jeszcze zrealizowane przez Sprzedającego i nie została wystawiona faktura. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 
  Formy płatności
1. Przedpłata – Kupujący dokonuje zapłaty po zakończeniu zakupów na podstawie automatycznie wygenerowanego przez system obsługujący sklep daxer.com.pl dokumentu (zamówienie lub faktura Proforma), który dotrze do Kupującego na wskazany wcześniej adres e-mail. Wymagane jest podanie przez Kupującego w tytule wpłaty numeru zamówienia. Po uregulowaniu należności i odnotowaniu przez Sprzedającego wpłaty w ustalonej kwocie zamówiony towar zostanie bezzwłocznie wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
2. Odroczony termin płatności – opcja indywidualna – szczegóły w Biurze Obsługi Klienta.
3. Pobranie  - Kupującemu umożliwia się dokonanie zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (widoczne dla Kupującego).
 
  Dostawa i transport
1) Na terenie powiatu poznańskiego i samego miasta Poznania na życzenie Kupującego realizacja zamówienia na kwotę powyżej 200 zł netto (wartość dostarczonych jednorazowo na ten sam adres towarów wg aktualnych cen) odbywa się własnym transportem Sprzedającego. Poniżej tej wartości dostawa odbywa się na koszt Kupującego (10 zł netto).
2) Kupujący nie ponosi kosztów transportu jeśli jego zamówienie przekracza 200zł netto, ale nie wszystkie zamawiane towary są dostępne i dostawa będzie realizowana w dwóch częściach.
3) Dostawy realizowane są jedynie w dni robocze w godzinach 8-16 przy czym możliwe jest określenie jedynie przybliżonej godziny dostawy.
4) Przy płatności przedpłata czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
5) Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
6) Zamówienia o wartości powyżej 500 zł netto i wadze nie przekraczającej w sumie 40 kg realizowane są na terenie całego kraju bezpłatnie.
7) Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem Firm kurierskich - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Kurierzy mają obowiązek wniesienia przesyłek o wadze nie przekraczającej 30 kg.
8) W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
 
  Gwarancje i reklamacje
1. Każdy zakupiony towar w sklepie daxer.com.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej.
2. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności
3. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać na adres Sprzedającego za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksem (dane teleadresowe widoczne są na stronie głównej daxer.com.pl)
4. Sprzedający w ciągu maksymalnie 6 dni roboczych od odbioru towaru ustosunkuje się do reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany po dokonaniu odrębnych uzgodnień z Kupującym. W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację u Sprzedającego.
5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. Zmianami).
6. Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów lub opinii gwaranta. Koszty odesłania towaru do reklamacji ponosi Kupujący. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna Sprzedający zwraca koszty przesyłki towaru.
 
  Zwroty
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty wydania rzeczy. Zwrot towaru jest możliwy tylko w stanie niezmienionym.
2. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sprzedającego za pobraniem.
3. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numery podane na stronie głównej Sprzedającego (Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia całej) procedury.
 
  Postanowienia końcowe
1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego daxer.com.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
2. Zawartość stron internetowych sklepu daxer.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Firma Daxer informuje, że informacje dotyczące materiałów prezentowanych na stronach daxer.com.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Daxer danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym daxer.com.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.
 

 

Długopis V\'PEN 6000 Rystor czarny

• tusz olejowy (wodoodporny i nieblaknący), zapewnia płynność i lekkość pisania • nasadka z klipsem
Cena: 4.55 / 5.60 PLN

do koszyka

Długopis Bic  Round stic czarny

• jednorazowy • wentylowana skuwka i końcówka w kolorze tuszu • końcówka o grubości 1,0 mm, szerokoś
Cena: 0.90 / 1.11 PLN

do koszyka

Długopis D.rect 294 czarny automatyczny

• na wkład wymienny • wygodny gumowany uchwyt w kolorze tuszu • przezroczysta obudowa
Cena: 1.59 / 1.96 PLN

do koszyka

Płatności

Copyright 2011 © DAXER
Projekt i realizacja IQ